God Jul Birger – Din önskedröm – Alternativet de Gröna

Birger Schlaugs missnöje med politiken syns i bloggpost efter bloggpost, och eftersom jag tycker riktigt synd om Schlaug och alla andra som hade en dröm och att det är Julafton, och jag liksom är en liten magisk tomtenisse som känner till hans inre önskningar, så har jag därför idag beslutat mig för att ge Schlaug ett parti att rösta på.

Bild på magisk tomtenisse under magisk Debian-spiral och stjärnor

Partiet heter ”Alternativet de Gröna” och existerar från och med idag och börjar här och nu. Julafton 2018. Schlaugs önkedröm. Partiet kommer ge Schlaug, samt hans eget utvalda språkrör, mandat redan nästa Riksdagsval, kanske t.o.m. mandat redan i EU-valet, om Schlaug själv väljer att göra det här till en snackis som leder till en ketchup-effekt.

Förslag på logo och den nyttiga partiblomman Broccoli, som är djupt grön och smakar bäst som djupt grön. Källa: https://pixabay.com/en/purchasing-food-broccoli-raw-food-2064957/

Ett solidariskt och fritt samhälle där vi tar hand om varandra och den ekologiska hållbarheten. Hur ska vi kunna nå dit? Alla Dagens politiska partier har tyvärr fastnat i gamla system och ett agerande som inte leder till ekologisk hållbarhet. Vem vill förnya systemen? – Jo. Alternativet de Gröna.

De flesta talar om ”alla människors lika värde”, samtidigt som ojämlikheten ökar i Sverige, i Europa och i världen. Vem vill skapa mer lika värde på riktigt i Sverige, i Europa och i världen? Vem vill göra omställningen på ett ekologiskt hållbart sätt? – Jo. Alternativet de Gröna.

Alla talar om ”miljön” och ”utsläppen”, men samtidigt tillväxer förbränningen av uran och olja ur vår jord och allt fler konsumerar mer än förrut. De som säger sig vara emot detta har istället idag blivit alibin till populationsökningen, konsumtionsökningen, utsläppen och de radioaktiva katastroferna. Vem vill skapa en ny väg mot en värld som faktiskt funkar? – Jo. Alternativet de Gröna.

Nästan alla inom politiken anser att torka sker oftare och att översvämningarna och blir fler och fler i världen, och nästan all media pekar kontinuerligt på detta problem. Detta kan naturligtvis ha ett samband, men vem vill peka på de verkligt ekologiskt hållbara lösningarna? – Jo. Alternativet de Gröna.

Vem vill skapa de reella långsiktiga lösningarna på de samhällsproblem som får vår livsmiljö att svikta? Vem vill skapa en riktig beredskap? – Jo. Alternativet de Gröna.

Sverige står inför stora välfärds-problem och värderings-problem. De system, strukturer och normer, som på många sätt tjänat oss väl, är på väg att erodera. Vilket grönt parti vågar ta diskussionen om vilka system, strukturer och normer som är ok och vilka som inte är ok ur ett ekologiskt hållbart perspektiv? – Jo. Alternativet de Gröna.

Vilket parti kommer tala hövligt och sanningsenligt med alla andra människor. Vem kommer svara på människornas svåra frågor, utan att använda osanningar mot dem? Vem kommer vara öppen för människors olika känslor, förnuft och vem kommer verka för enhetlig samverkan mellan alla individer i vår demokrati, för att få med alla på realistiska balanserad lösningar? – Jo. Alternativet de Gröna.

Plötsliga klimatförändringar, global miljöbelastning, teknisk utveckling och befolkningsökning ställer oss inför utmaningar där partierna inte förmår ge rimliga svar eller lösningar, om de ens försöker. Istället lappar och lagar de på system och strukturer vars bäst-före-datum gått ut för länge sedan. Systemen blir därmed alltmer komplexa, byråkratiska och kontrollkrävande. Strukturerna alltmer sårbara. Vem vill förenkla och förtydliga? – Jo. Alternativet de Gröna.

De ekonomiska klyftorna ökar och en monopolkapitalistisk imperialistisk globalistisk planekonomi har vuxit fram som massmördar människor, dödar naturlig mångfald, manipulerar livet och försvårar för en fungerande ekologiskt hållbar lokal marknad i alla nationer i hela världen. Vem verkar för en balanserad kapitalism som tar ekologiskt och socialt ansvar? – Jo. Alternativet de Gröna.

De extrema marknadsliberalerna vill inte se att deras frihets-ivrande åt monopolkapitalet motverkar en nyttig marknad och en nyttig konkurens lokalt, samt motverkar en verklig frihet för både småföretagare och övriga medborgare. De vill inte se att dessa olika friheter står i motsats till varann. Vem skapar en frihetlig hållbar balans för alla? – Jo. Alternativet de Gröna.

Socialdemokraterna tycks inte inse att hög skatt på pensionärer, arbete och arbetstid motverkar såväl ett ekologiskt som ett socialt hållbart samhälle och vill heller inte att vi delar på jobben solidariskt, såsom de ville förr i tiden. Socialdemokraterna vill heller inte ta oss ut ur det EU-medlemskap som monopolkapitalet lurat på oss. Vem vill ta ekologiskt och socialt ansvar och ge medborgarna en ny folkomröstning om EU, så att vi sedan kan införa 30 timmars arbetsvecka samtidigt som alla garanterat får råd att äta ekologiskt? – Jo. Alternativet de Gröna.

Konservativa som förr var så måna om att bevara allting har numera tappat all känsla för att bevara det man förr ansåg vara en dygd, nämligen att värna det omanipulerade livet, naturen och biologisk mångfald. En korttänkt giftbesprutande enfald driver på en populations- och konsumtions-tillväxt som skapar metabol sjukdom och vars vinst går i fickorna på fåtalet. Vem vill skapa en giftfri, livsvänlig natur i mångfald, friskhet och balans? – Jo. Alternativet de Gröna.

Miljöpartiet de Gröna, vars ursprungliga idé faktiskt byggde på en kritisk analys av rådande ekonomiska system, har nu infiltrerats av systemets lojala försvarare och är på väg att överges av alla verkligt rödgröna människor. Vem ger de verkligt rödgröna ett ekologiskt hållbart alternativ? – Jo. Alternativet de Gröna.

När de demokratiska systemen förlorar allt mer respekt hos folket, eftersom folket får det sämre och då i panik proteströstar på det som makthavarna pekar ut som klandervärt, så är demokratin givetvis i fara, men vad ska folket göra när de känner att inget hjälper och ingen lyssnar på deras förtvivlan? Vem vill ge folket ett godtagbart rödgrönt alternativ? – Jo. Alternativet de Gröna.

Förståelse för hur systemen fungerar, samt att systemen kan påverkas av folket mer direkt, är grunden för att medborgarna ska känna respekt och tillit för demokratin. Vem myndigförklarar medborgarna, genom krav på ökade inslag av folkomröstningar, vilka gör demokratin levande och vem når ut till människorna? – Jo. Alternativet de Gröna.

Det saknas visioner om hur Sverige ska se ut i framtiden. Vem vill svara på hur vi ex. ska kunna gå från tillväxt- och konsumtionssamhälle till ett samhälle som utvecklas mentalt och utvecklar lösningar på de verkliga problem som mänskligheten står inför? – Jo. Alternativet de Gröna.

Vem vill utöka frihetsrummet för människor? Vem vill att samhället ska bli mer rättfärdigt. Vem vill göra en fredlig kulturrevolution på detta område? – Jo. Alternativet de Gröna.

Våra föreslagna reformer:

1. Man ska kunna leva på sin lön – Höj grundavdraget!

De första 120 000 kronorna man intjänar på arbete, inklusive pension och socialförsäkringar, ska vara skattefria och ska finansieras genom en reformerad skatteskala, ökande miljöskatter samt avveckling av de flesta andra avdrag – inklusive räntebidrag, reseavdrag, Rot, Rut och annat i Skatteverkets digra avdragskatalog. Reformen skulle såväl öka frihetsrummet för människor som bidra till en mer rättfärdig fördelning. Byråkrati, administration och sårbarhet skulle minska.

2. Minska näringslivets utanförskap – Ersätt arbetsgivaravgifter med produktionsskatt!

Arbetsgivaravgifterna, som är en avgift på arbete, finansierar trygghetssystemen: bland annat föräldraförsäkring, sjukförsäkring och ålderspensionen. Samtidigt vet vi att människans direkta arbete kommer att utgöra en allt mindre del av den totala ekonomin. Allt fler företag kommer därmed att beskattas allt mindre i relation till sin omsättning. Företagen hamnar i utanförskap – i så måtto att de kommer att bidra allt mindre till våra trygghetssystem.

Istället för ensidig beskattning av arbete bör produktionen beskattas likvärdigt oavsett om det är människa, robot eller hybrid som stått för den. Reformen säkrar finansiering av trygghetssystem och ger alla medborgare – och inte bara kapitalägare – del av de vinster som teknisk utveckling ger.

3. Sänk arbetstiden! – Dela solidariskt på framtidens jobb!

Den lagstadgade 40-timmarsveckan infördes för femtio år sedan – därefter har samhället utvecklats genom effektiviseringar, automatiseringar och robotisering. Enligt beräkningar kommer hälften av dagens jobb att försvinna inom 20 år. Nya kommer att ”skapas”, men inte alls lika många. Inte ens med mindre beskattning av arbetstid. Normalarbetstiden ska sänkas till 30 timmar i veckan. Övergångsfasen kan ske mjukt genom att övertidsersättning endast får tas ut för den tid som ligger över för vad som i dag uppfattas som heltid. Reformen ökar livskvaliteten för alla och styr mot andra än materiella värden.

4. Öka grundtrygghet och minska byråkratin! – Inför basinkomst!

Allt fler människor kommer att pendla mellan arbete, vidareutbildning och arbetslöshet. Redan växer ett prekariat fram med mycket otrygga förhållanden. Detta ska mötas med lagstiftning men också genom förändringar av trygghetssystem. Dessa har lappats och lagats, blivit allt mer komplexa och byråkratiska, dyrbara att administrera, i allt större ”behov” av kontroll.

Trygghetssystemet ska bli mer generellt. Försöken med medborgarlön/basinkomst i Finland och Holland ska följas och erfarenheter tas tillvara inför svensk omställning.

5. Minska privatbankernas utrymme! – Genomför en penningreform!

Riksbanken har ensamrätt att ge ut sedlar och mynt. Allt mer av den totala mängden ”pengar” är emellertid digitala. Dessa ”skapas” istället i banker när någon lånar. På Island utreds hur riksbanken ska kunna bli ensam utgivare även av digitala pengar. Detta ska följas noga och erfarenheter tas tillvara inför svensk debatt och beslut om en svensk penningreform som kan vara genomförd senast 2030.

6. Tydliga styrmedel för gynna miljön! – Höjd skatt på fossila bränslen blir första steget till basinkomst!

Ett tydligare system ska införas för att dels motivera varför miljöavgifter införs, dels styra över i önskvärd riktning. En rejält höjd skatt på fossila bränslen ska gå tillbaka till medborgarna som ett första steg på vägen mot basinkomst som är lika för alla. Fler exempel: Miljöavgifter inom jordbruket ska oavkortat gå tillbaka i form av arealbidrag. Avgift på kontor i urbana miljöer ska gå tillbaka i form av lokalstöd i glesbygd.

7. Från sårbart till robust samhälle! – Marknadstänkande ersätts av medborgarperspektiv!

ÖB har meddelat att militären bara kan skydda delar av landet i en vecka vid ett anfall. Så har det säkert varit länge. Det nya är emellertid att urbana miljöer inte klarar sin livsmedelsförsörjning mer än någon vecka vid en kris, att vattenförsörjningen är oändligt sårbar, att samhällets mest grundläggande system som elförsörjning och penningförmedling är alltmer sårbara. Det är hög tid att omforma system och strukturer så att de blir mer robusta. Marknadstänkandet ska ha ersatts av medborgarperspektiv.

8. Utred försvaret! – Säkerhetspolitik är större än försvarspolitik! – Fred och konfliktlösning ska prioriteras!

I teorin är alla överens om att säkerhetspolitik är större än försvarspolitik, men i praktisk politik handlar tyvärr debatten mest om
konfliktskapande mot Ryssland, samt militär upprustning tillsammans med Nato. Detta måste förändras! Offentliga medel för Sveriges militära utrikes-invasioner ska överföras till uppbyggande av internationellt arbetande sjukvårds- och räddningsteam, samtidigt som Sverige fokuserar alltmer på konfliktlösning och medlarskap.

Världen lider inte brist på vapen och militärer, men på läkemedel och sjukvårdspersonal. I en utredning, såväl nationellt som
internationellt förankrad, bör vi klargöra hur det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld skulle påverkas om Sverige antingen stärker ett nationellt defensivt försvar, eller avvecklar fler delar av det militära försvaret. Med utredningen och en saklig debatt som grund bör en folkomröstning hållas om vilken väg Sverige bör ta.

9. Kapitalismen har gått över styr! – Vi behöver mer av socialekologisk blandekonomi!

Planekonomierna havererade av en rad skäl. Många hoppades att en kapitalism med mänskligt ansikte skulle växa fram. Men
någonstans gick det snett. Marknaden tilläts ta över alltför mycket. Elnät privatiserades, offentligt ägd infrastruktur såldes ut, offentligt bostadsbestånd likaså, idén att mångfald inte kan uppnås utan vinstsyfte lobbades igenom.

Detta måste brytas. En bättre balans, med sociala och ekologiska förtecken, ska skapas. En socialekologisk blandekonomi ska växa fram. Ekonomin ska utformas så att system och strukturer inte blir beroende av ekonomisk tillväxt.

10. För att inte förstöra för Miljöpartiet de Gröna, vilket inte vore trevligt eller fredligt, så erbjuder Alternativet de Gröna en valsamverkan via Valsamverkanspartiet. Gröna väljare finns nämligen i alla möjliga olika gröna nyanser och ska själva få fälla sitt eget gröna omdöme om hur vi bäst åstadkommer en grönare värld, demokratiskt, hövligt och utan att sätta krokben för varann! För att inte Birger Schlaugs nya gröna parti ska förändras till oigenkännlighet, under Schlaugs livstid, så gör vi honom till permanent styrelsemedlem i en styrelse som han har veto i och som har intentionen om förändringar av partiet i stor konsensus.

Bild på magisk tomtenisse under magisk Debian-spiral och stjärnorSlutligen

Det här är var några reformer som Alternativet de Gröna ser som grundbultar. Det handlar om att förena frihet med solidaritet, välfärd med ekologisk hållbarhet, personligt ansvar med grundläggande generell trygghet och allvarligt menade steg för att ”hela landet ska leva”.

Det handlar om att bygga samhället på idén om största möjliga frihet för alla människor inom vår gemensamma kultur och vårt gemensamma vardagsliv, vilket kan bli ett syskonskap människor emellan, med rättfärdig fördelning i ekonomin och absolut jämställdhet inom rättssystemet.

Dagens system har gått över styr. Ekonomismen, och dess jakt på tillväxt, hotar planetära processer och grundläggande mänskliga krav på anständighet. Behovet av en fredlig kulturrevolution på det här området har sällan varit så stor som idag.

Men dagens Riksdagspartier tycks vare sig vilja eller ha modet att stå för förändring. Därmed blir de en del av problemet. Inte ”bara” för att de skapar en sämre framtid, utan också för att deras visionslöshet leder till att SD framstår som det enda nytänkande partiet, trots att de kramar de extrema marknadsliberala systemen lika mycket som alla andra.

—-

Alternativet de gröna har skapats som ett svar på Birger Schlaugs önskan om ett nytt grönt parti och är tänkt att återskapa det ekologiskt hållbara, samt den folkliga populariteten för den gröna rörelsen, samt för att ge folket möjligheten att rösta fram ett alternativ som är mer trovärdigt rödgrönt.

Schlaug måste enbart starta den WordPress-blogg som ska utgöra grunden, under ex. under namnet ”alt-gr.org” eller liknande. Tomtenissar som jag kommer garanterat hjälpa till att administrera den om han vill det, men det ska vara WordPress som är GPL och rekommenderas av FSF! Richard Stallman kan förklara varför, om minsta tveksamhet finns på den punkten.

Inspirationskälla:
http://schlaug.blogspot.com/2016/07/atervinn-miljopartiet.html

Mer intressant:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KvlL4X/schlaug-totalsagar-miljopartiets-sprakror
https://pierreringborg.blogspot.com/2017/05/miljopartiet-borde-slopa-beteckningen.html

Fler gröna människor med bloggar:
https://corneliadahlberg.wordpress.com/2018/11/04/varfor-vill-big-food-ha-gmo/
https://kinarummet.wordpress.com/2018/12/07/godisautomaten-som-levererar-elbilar/
https://twogreenspirits.wordpress.com/2018/05/03/planetens-hallbara-granser-del-3-biologisk-mangfald/
https://www.8dagar.com/2018/12/den-vidriga-stanken-fran.html

Annonser

Hållbara argument för och emot valsamverkan

Det finns argument mot valsamverkan som är hållbara, men det finns också massvis med argument som inte håller rent logiskt. Jag har därför här samlat argumenten för och emot valsamverkan och tittat närmare på dem.

Detta är alltså en informativ källa för varje parti som ligger under eller nära 4%, så att dessa partier fattar hållbara rationella beslut för det egna partiet.

Bild på Bertrand Russell
”Ett av de främsta hindren för intelligens är godtrogenhet, och godtrogenhet kan minskas enormt genom instruktioner i de vanligaste formerna av osanning. Godtrogenhet är ett större ont i nutid än det var tidigare, eftersom, tack vare tillväxten av utbildning, är det mycket lättare än vad det brukade vara att sprida felaktig information, och tack vare demokratin, är spridningen av desinformation viktigare än förr för de som håller i makten.”
/ Bertrand Russell (Källa: Demokraticitat Vetenskapliga partiet)

Så var väl medvetna om att det finns fiender i politiken som INTE vill att små partier ska ta mandat i Riksdagen. Ni kan redan vara infiltrerade av deras agenter. Vilka är då dessa fiender till ert parti?

  • Vissa rädda politiker som redan sitter vid makten som har ett stort intresse av att nya partier inte kommer över 4%, eftersom deras egna mandat då är hotade. Vissa av dem finns sannolikt listade här och här.
  • Ev. andra agenter för bankirer och mediemoguler, vilka har stor makt över samhällets media-utbud och sannolikt även över en hel del svenska politiker.
  • Vissa mediers chefredaktörer (anställda av samma bankirer och mediemoguler)
  • Vissa av medias journalister (anställda av vissa mediers chefredaktörer) Det är dessa som har i uppdrag att dominant och storvulet raljera mot utvalda småpartier för att skapa. sympati eller avsky för dem, samtidigt som ”de goda” framstår som ”goda” inför de som lurats att betrakta illusionismen, samtidigt som andra vettigare och mer balanserade småpartier mörkas helt, vilket är det värsta som kan hända för vilket parti som helst.
  • SÄPO-agenter som spelar in samtal på medlemsmöten eller åsiktsregistrerar och därmed agerar politruker åt sittande etablissemang.

Så. Nu till listan över de argument som ofta används mot Valsamverkan som är helt korrekta och faktiskt håller delvis:

1. Argumentet: Det kommer bli en massa tokiga partier som har chansen att komma in om alla små partier får chansen att ta sig över 4%-spärren. – Ja. Så är det lätt att se saken, kanske rentutav korrekt, men vem bestämmer vad som är tokigt? Vi har politiker och partier i Sverige som en stor majoritet anser gör massvis med tokiga saker. Ex. Säljer vapen till diktaturer som gynnar terrorism, vill delta i invasionskrig i strid med FN:s regler etc. Det är faktiskt därför det startas nya partier. Gör det nya partier automatiskt till mer tokiga än de existerande? -Tveksamt. Jag tycker att små partier ofta har vettiga frågor som de tar upp som verkligen skulle behöva få uppmärksamhet i Riksdagen.

2. Argumentet: Vi kommer bli sammankopplade med andra partier. -Ja. Det är ett korrekt argument. Fienden (och de som de lurats av fienden genom deras medier) kommer givetvis göra allt för att skuldbelägga de valsamverkande partierna på olika vis. Argumentationsfelet heter ”skuld genom sammankoppling” (Guilt by association), men att våra fiender kommer använda detta argumentationsfel mot oss är naturligtvis inget hållbart argument mot valsamverkan i sig. Kandidaterna som medverkar i Valsamverkanspartiet kommer stå på listan med sin egna partibeteckning intill sina namn. Kandidaterna har vid inträde i Riksdagen full frihet att rösta hur de vill, oavsett partitillhörighet. Samma sak gäller för alla politiker i Riksdagen. Sammankopplingen är därför fullkomligt ologisk och därmed ogiltig. Det kan liknas vid att anklaga Vänsterpartiet för att vara islamkritiskt, eftersom de går till val i ett valsystem där det islamkritiska Sverigedemokraterna ingår, vilket naturligtvis ett fullkomligt befängt argument, bortsett från att SD har vuxit under den tid son Vänsterpartiet på ett ohövligt sätt kallat dem ”rasister”, vilket sannolikt gett SD sympatiröster, men jag tror verkligen inte att det var syftet.

3. Argumentet: Vårt parti är redan en slags valsamverkan med en intern direktdemokrati. Vi har många olika åsikter. Gå med hos oss! – Ett helt korrekt argument från många olika partier. Problemet är att människor kan vara oeniga med majoriteten i olika partier, eller med ledningen av olika partier. Vissa frågor är så viktiga för vissa individer att detta inte duger. T.o.m. i Direktdemokraterna, vars intention officiellt är att vara ett 100% direktdemokratiskt parti, där alla alltid är tänkta att bli representerade mandatmässigt, kan anses ha allvarliga brister. Det kan ex. vara en mycket stor politisk demokratifråga för någon att Direktdemokraternas diskussioner plötsligt blev slutna och potentiellt shadowbannade. Även att säkerhetsnivån kan anses vara demokratiskt oacceptabel kan vara ett problem för någon. Man kan alltså vara mycket oenig i den politiska åsikten om hur direktdemokratin ska genomföras.

4. Enskilda politiker kan börja sluta lyda partipiskorna om det är lätt att starta nya partier. – Korrekt, men personligen ser jag det som ett utmärkt argument för vår demokrati och för missnöjda politiker att starta nya partier, samt ansluta dem till Valsamverkanspartiet. De som håller i partipiskan, eller njuter av den, ser det givetvis annorlunda.

5. Fyraprocentspärren finns i det svenska valsystemet av en anledning. – Korrekt. De stora partierna ville hindra de små partierna från att få representation i riksdagen 1971. Det ger småpartierna all anledning att försöka motverka den odemokratiska 4%-spärren på alla lagliga vis som de bara kan, inte att lyda demokratistölden som faktiskt försvårar för nya initiativ och demokratisk utveckling.

Ohållbara argument:

Vi vill inte ingå i en allians med gemensam politik. – Helt ohållbart argument. Valsamverkan innebär INTE gemensam politik och INTE ”politisk allians”, men enbart valsamverkan mot 4%-spärren.

Det är olagligt. – Nej. KD kom in genom valsamverkan med Centerpartiet. V och S har valsamverkat också. Det finns ingen lag mot valsamverkan och även om det hade funnits en sådan lag så kan man inte förbjuda människor att bilda partier där människor med olika åsikter faktiskt ingår. (sic)

De små partierna riskerar att hamna i skuggan av de stora partierna i en valsamverkan. – Nej. Ett ohållbart argument. De små partierna befinner sig oftast redan i relativ medieskugga, så vida de inte hjälper de stora partierna att framstå som ”godheten” förstås, såsom media och politiker gjorde med NMR, vilka fick ett orimligt stort fokus av politiker och medier under Almedalsveckan. En valsamverkan öppnar istället för ökat fokus i media för andra små partier som på allvar kan fånga upp missnöjet och utmana de befintliga partierna och medierna, vilka genom sin existens och sitt fokus faktiskt gynnar partier som NMR. Det är faktiskt ytterligare en anledning att låta partier som anses vara ”ondskan” eller ”tokiga” att få vara med. Detta kommer ytterligare öka intresset för de valsedlar som sprids, där människor kan se dem, undersöka dem och enkelt kryssa bättre nya alternativ i valet. Det kan också göra det lättare för medlemmar i ”ondskans partier” att byta partier, om de inte känner sig attackerade från alla håll och kanter, men att deras naturliga känslor och rädslor bemöts med empati och acceptans istället för hat.

För många riksdagspartier kan skapa en trögstyrd och potentiellt lamslagen riksdag som är svår att överblicka. – Nej. Argumentet håller inte. Idag är Riksdagen trögstyrd och lamslagen av tre block. Många små partier hade sannolikt lättare kunnat bryta dödläget. Det är i länder med valspärrar, ex. Tyskland och Sverige, som regeringsbildning går väldigt trögt, medan det i Nederländerna, som saknar valpärrar, alls inte är några problem att bilda regeringar.

Bred valsamverkan gynnar främlingsfientliga partier. – Argumentet håller inte. SD, som ofta benämns som ”främlingsfientligt”, men har många med utländsk härkomst i sitt parti, kom in i riksdagen trots en 4%-spärr. Enbart genom att tillåta s.k. ” främlingsfientliga partier” kan vi trygga demokratin, tror jag. Anledningen till att främlingsfientliga partier uppstår är naturligtvis p.g.a. den politik som förs av de andra partierna, som ex. skapar massinvandring av inkompatibla kulturer, samtidigt som de ökar ojämlikheten i samhället. Ger man då inte s.k. ”främlingsfientliga” partier respekt och rätt att deltaga eller påverka demokratin så kommer det med all sannolikhet leda till kravaller och ev. till statskupp, vilket faktiskt INTE är att gynna demokratin. Evidenset är Hitlertyskland där demokratin till slut kuppades bort, p.g.a. frånvaron av respekt mellan olika partier. Dagens 4%-spärr gynnar helt evident SD och missgynnar många små partier som inte är s.k. ”främlingsfientliga”. Således håller inte argumentet.

Kritik – Feministiskt initiativ får storstryk, men väljer att behålla skygglapparna på

Jag har tidigare upplyst Feministiskt initiativs ledning  om fördelarna med en regnbågsaallians, allt för att ge dem motivation att ta mandat. Mina uppmaningar har varit som att hälla vatten på en gås. Hur Fi resonerar är okänt, men jag misstänker att resonemangen kan bygga på osanningar, kanske även på fördomar om andras ”rasism”.

yin & yang i ett hjärta
Precis som Göran Greider så tror jag  att (nästan) alla har förmåga att tänka strategiskt och taktiskt, för man behöver inte vara raketingenjör för att förstå att det han säger här är helt evident:

”Borgerliga partiledningar hoppas taktiskt på litet mer än tre procent för Fi, det kan vi vara säkra på.”
/Göran Greider Källa: https://www.etc.se/debatt/greider-ledaren-var-inget-angrepp-pa-feminismen

Oavsett vänster eller höger så är det i min mening känslomässigt intelligent med valsamverkan, helt oavsett åsikter, i vår gemensamma demokrati.

Välkomnandet av de människor, som det s.a.s. ”kärleksfullt” skriks ”rasister” eller ”kommunister” emot, anser jag är korrekt av Valsamverkanspartiet. Känner inte ni feminister likadant? Eller känner feminister ett kärleksfullt hat? Hmmm… Hur är det möjligt?

Erasure – Love to hate you

Tja, man bör inte blanda ihop kärlek med passion.
Men ändå. Ca 85% av Fi:s f.d. väljare tycks ha förstått exakt det Greider pekar på, men tydligen inte partiledningen? Fi har gått från 3,12% ned till endast 0,46%!!!!, enligt val.se. Är fortsatt arrogans då verkligen lämpligt?

Feministiskt initiativs kongress bör kanske söka efter bättre ledarskap för partiets väl, om Feministiskt initiativ ska ha potential att lyckas 2022, samt kanske gå mer metodiskt till väga? Kanske ta hjälp utifrån?

Fi:s partilednings arrogans är inte enbart begränsad till samarbetssvårigheter, vad gäller valsamverkan, men tycks tyvärr genomsyra fler saker. En olycka kommer sällan ensam, som man säger. Kanske är det jag ser bara toppen på isberget?

Jag har ex. intervjuat Piratpartiet och Direktdemokraterna. Inga problem alls och sådana intervjuer är givetvis en del av demokratins själ. Det här är viktiga och hövliga samtal, anser jag, men sådana samtal vill inte Fi:s ledning veta av, men meddelar arrogant:

Bild på Pelle Hällje”Tyvärr avböjer vi en sådan intervju.”
/Pelle Hällje, pressekreterare för Fi via ett mycket kort svar via e-post

Kallt, arrogant och obehagligt beteende i en demokrati, från ett parti som dessutom utmålar sig själva som kärlekens parti. Har denne ”Hällje” tackat nej till massvis med möjligheter för Fi att få synas och höras av människorna, undrar jag besviket och förvånat? Jag anar ugglor i mossen. Beteendet förefaller vara som att balansera på slak lina, d.v.s dödsfarligt om FI misslyckas.

Piratpartiet och Direktdemokraterna däremot inser nu förmodligen, efter våra samtal, att de redan nästa val kan ha mandat i Riksdagen. Fi tycks inte vilja inse någonting alls. Skygglapparna är inte enbart på, men de tycks vara fastklistrade över ögonlocken också.

Fler drar i varningsklockorna. I Feministiskt initiativ sitter, enligt Tommy Hansson:

Bild på Tommy Hansson”knäppskallar som inte bör få ansvar får någonting över huvud taget”
/Tommy Hansson

Han tror att de f.d. Fi-väljarna insett detta. Jag har, efter att ha läst hans artikel, känslan av att Hansson kan ha rätt och att detta givetvis kan ha bidragit till det katastrofala resultatet för Feministiskt initiativ, tyvärr, tyvärr.

Det stumma Miljöpartiet och högersossarna är också duktigt skadskjutna av inkompetens och arrogans, har jag noterat, men skadan i Fi är förmodligen så omfattande att den kanske inte längre är reparabel, till alla verkligt förtryckta kvinnors stora förtret.

Vi har numera massvis med sådana stackars kvinnor i Sverige som flyger från balkonger i parti och minut. Det lär inte bli bättre för dem med mer ojämlikhet under ledning av bankirernas gosegris Lööf., som sannolikt kommer medverka till att segregeringen ökar ytterligare och att högerpartiet SD stärks ytterligare.

Så blir det inte massiv förändring i Fi:s ledarskap och i FI:s politik, med fokus på jämställdhet, på ett balanserat sätt, så ser det nog mörkt ut för de förtryckta kvinnorna efter nästa val, tror jag, men även för Fi.

Högern, högersossarna, höger-MP och höger-SD har ett smörgåsbord av höger-partier som ökar ojämlikheten i samhället. Till synes också rosa kapitalism. Vad har den riktiga vänstern? Vad har vi män och kvinnor, vi som tillhör de 90% som fått det sämre de senaste 30 åren?

Får man föreslå en Regnbågsallians av nya partier?

Mer intressant om Feministiskt initiativ:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/tag/feministiskt-initiativ
https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/tag/feministiskt-initiativ
http://hotpot.se/politik/bor-feministiskt-initiativ-forbjudas/
https://aktuelltfokus.se/kritikstorm-mot-feministiskt-initiativ-tankte-demonstrera-mot-arbetarrorelsen-pa-1-maj/

Brist på Kärlek? – Var det därför gick det så dåligt för Feministiskt Initiativ och AfS i valet 2018?

Vissa känner sig bortskrämda från Feministiskt initiativ. Tycker de blivit svåra att förstå med sin valfilm Klart vi kan! Enligt Gudrun Schyman beror det dåliga valet på att folk har känt oro över Sverigedemokraterna och därför taktikröstat.

Men varför går då inte taktiken ut på att få in Feministiskt initiativ i Riksdagen istället för att rösta på S eller V, partier som redan ligger långt över olika spärregler?

Det beror givetvis på obefogad rädsla, vilket leder till brist på kärlek från V och S, d.v.s.partier som odemokratiskt vill stänga ute mindre och nya partier som ex. Feministiskt initiativ, samt på SD som vill utestänga AfS.

En annan sak som jag upptäckt är att de som stämplats som ”rasister” av Feministiskt initiativ och övrigt etablissemang själva INTE anser att de är det.

Alternativ för Sverige menar ex. att de INTE är ”rasister” och att det finns massvis med laglydiga skötsamma invandrare som kommer till Sverige, gillar Sverige och anpassar sig till Sverige, vill ha trygghet och vill att Sverige ska utvecklas positivt. Kanske t.o.m. något för EXPO att uppmärksamma?

Kan nedsättande benämningar om andra uppfattas som ohövligt? Kan Fi drabbas negativt av detta? Jo. Jag tror det. Samtidigt har dessa förnuftiga och känslomässiga ord från Gustav Kasselstrand inte helt letat sig in i deras program om återvandring än.

Och visst kan ingen människa, vare sig i Fi eller AfS, rå för att de känner rasism eller hat. Den kommer ur mänsklig rädsla.
Rädsla är naturligt enligt psykiatrikern och MIT-professorn Tara Swart med indisk/brittisk bakgrund.

Bild på Tara Swart
”Jag vill vara väldigt tydlig. Det handlar inte om din eller min åsikt, eller att ha rätt eller fel, eller ens våra politiska val. Det handlar om utvecklingen av den mänskliga hjärnan, från stam-ursprung, genom etnisk och geografisk diversifiering till skapandet av nationalstaten, hela vägen upp till modern nationalism.
/ Tara Swart

”Till grunden för våra omedvetna fördomar, så är det, även om du inte tror att du har ett rasistiskt, åldersdiskriminerande eller sexistiskt ben i din kropp, om den stereotypen finns i världen, så är det till viss del kopplat till vår hjärnor, och detta var tänkt att hålla oss säkra, för vår hjärna prioriterar att säkerställa vår överlevnad tills vi kan reproducera oss. ”
/ Tara Swart

AfS är ex. rädda för att svenskarna, som nedväxer i population, ska bytas ut av andra folkgrupper, folkgrupper som ofta har en avvikande kultur, samt skaffar massvis med barn.

Feministiskt Initiativ är rädda för att deras nya vänner ska bli hemskickade när asylskälen inte längre finns, eller när någon de gillar gjort något kriminellt.

Vetenskapliga partiet är också rädda, dels för att EU-medlemskapet skapar ökad ojämlikhet och ökad kriminalitet, men även på ett andra sätt. Vetenskapliga partiet pekar på att 15’000 forskare är eniga om att vi måste minska population och konsumtion i världen, medan massinvandringen till ett överkonsumerande Sverige, samt massavel av barn, ökar både population och konsumtion. VP är även rädda för dålig beredskap mot supervulkaner och stora asteroidnedslag.

Kan Fi, Vetenskapliga partiet och AfS finna modet att prova något nytt? Kan vi ha modet att prova på en regnbågsallians, en valallians, genom Valsamverkanspartiet och därefter ta de här diskussionerna inne i Riksdagen? Kanske rentutav ge varandra ett handslag, klapp på kinden eller en kyss?

Kanske vi inte behöver göra som fredliga bonobos, även om det faktiskt ett beteende som, enligt de fascinerade forskarna, kan mildra känslor av rasism och hat och öka tillit och kärleksfullhet. Nåväl. Det där lär komma naturligt om det kommer!

Men föreställ er uppmärksamheten i medierna om vi får till en valsamverkan! Medierna kommer inte kunna avstå att rapportera om oss, ens om de vill det.

Föreställ er de röstande folkets ovationer! Föreställ er att andra partier, bl.a. de som skapat och skapar problemen med dålig beredskap, växande population, stegrad konsumtion, ojämställdhet och rasism, glider ur när allt fler nya friska partier glider in tillsammans och kanske löser problemen?

Vilken utmaning! Vad vore livet utan utmaningar?

Mer intressant om taktikröstning:
https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/2018/08/26/taktikrostning-romelsjo-funderar-hogt-vad-kan-man-rosta-pa/

Taktikröstning – Romelsjö funderar högt – Vad kan man rösta på?

Anders Romelsjö gör mycket reklam för etablissemangets partier, som redan får mycket uppmärksamhet i fulmedierna, samt för fåtalet partier som tycks göra allt för att inte ta mandatet ifrån riksdagspartierna, ex. KP och SKP. Kommunisterna valsamverkar inte ens med varann. Vad tycker Romelsjö om det beteendet?

Romelsjö funderar inför sina läsare genom sin blogg, men vad tänker egentligen Romelsjö om mer okända partier som mörkas effektivt i fulmedierna?

Vad tycker egentligen Romelsjö om ex. det vetenskapligt och moralfilosofiskt grundade, anti-imperialistiska, djupgröna, mer direktdemokratiska och mer vänsternationella, anti-EU och anti-NATO-partiet som valsamverkar i valet 2018, nämligen:

-Vad vore poängen med att rösta på detta parti, eller varför ska man INTE göra det? Behöver vi visa de små partierna att de ska valsamverka med våra röster? Kan det löna sig för deras framtida mandat?

…eller vad tycker Romelsjö om partiet som anser sig vara en digital direktdemokratisk valsamverkan, även om det numera placerats i en svart digital låda av programmerarna, vilket jag inte gillar, och knappast heller folket, om de förstår faran med det, som heter:

…eller partiet som säger sig verka för ”enhet”, människor emellan, men tycks kämpa med det själva, som heter:

…eller varför inte:

…eller:

…eller det lite grönare konsensuspartiet:

…eller:

…eller:

…eller:

…eller det mycket antiimperialistiska och djupgröna partiet utan kandidat:

…eller det etnocentristiska:

…eller:

…eller:

…eller:

…eller:

…eller:

Själv var jag medgrundare till Direktdemokraterna och har medverkat en kortare tid i Gröna partiet. Nå vad säger du Anders? Är du villig att göra lite reklam för fler partier än de etablerade på din blogg, när fulmedierna mörkar dem?

Jag länkar inte till det Hitlerhälsande partiet som fick 0,02% av rösterna förra valet, eftersom det redan fått orimligt mycket reklam genom fulmedierna, men jag har en fråga till Romelsjö:

-Varför tror du att fulmedierna vill ge så mycket uppmärksamhet till det Hitlerhälsande partiet och de etablerade, men inte till alla de andra alternativen?

Lars Bern har en teori:

Bild på Lars Bern”Etablissemanget behöver
nazisterna för att odla myten
om sin egen godhet.”
/Lars Bern

(Källa: https://anthropocene.live/2018/07/07/kampen-for-att-aterinfora-demokratin/#comment-36379)

Det är naturligtvis något som de andra alternativen inte kan ge dem.

Tid saknas för valsamverkan mellan Fi och MP

Carl Granklint Rask och Karl Holmberg påpekar det uppenbara i sin artikel i SVD, d.v.s. att Miljöpartiet och Feministiskt initiativ borde vara motiverade att valsamverka under ett gemensamt namn, men jag tror inte att de kommer ha tid och jag talar av egen erfarenhet, samt vet hur de kan motiveras till detta i framtiden.

Jag själv är en f.d. miljöpartist som alltid rekommenderas att jag ska rösta på Fi i valkompasserna. Jag är en av medgrundarna av Direktdemokraterna och har även deltagit i Gröna partiet. Samtalet om valsamverkan är ett återkommande samtal i små partier. Valsamverkan är verkligen intelligent och verkligen demokrati i ordets rätta bemärkelse, men det är MYCKET sent påtänkt av Rask och Holmberg, med tanke på att en valsamverkan, enligt min mening, kräver interndemokratiska beslut inom partierna i mycket god tid, men även en gemensam valsedel som ska tas fram, rangordnas demokratiskt och tryckas. Det är dessutom en pedagogisk uppgift att förklara för människor i partierna och i samhället hur detta ska fungera.

Valsamverkan är inte enbart rent taktiskt intelligent, men det ökar människors påverkanskraft på demokratin och har även en annan fördel. I Holland har man exempelvis inte någon spärr och i Holland har man heller inga problem att bilda majoritetsregeringar, medan länder som Sverige och Tyskland som har spärrar kämpar hårt för att få ihop majoriteter, något som förlamar både svensk och tysk politik.

Jag tror att motivationen för ett ömsesidigt samarbete måste grundläggas mycket tidigt av de som startar partier, samt måste  låsas i partiets stadgar med motiveringen att det gynnar partiets, medlemmarnas och de röstandes intresse av att ta mandat i riksdagsvalet, för när man väl sitter i ett parti med många olika viljor så blir lätt sådana här förändringar tungrodda, och det är därför valsamverkan  kräver den tid som saknas i en valspurt.

Om valsamverkan inleds mellan Fi och MP efter valet bör det helst ske direkt efter valet 2018, inför kommande val 2022. Tills dess att detta sker så kan jag enbart uppmana människor i Fi att rösta på Valsamverkanspartiet och berätta detta för de andra medlemmarna i  Miljöpartiet och Fi! Allt annat tycks mig vara en bortkastad röst för Fi. Sätt ned foten och skicka en tydlig signal i valet till alla de som gång på gång envisas med att krossa era jämställdhets-drömmar genom dålig samarbetsförmåga!

Martin Gustavsson
Politisk organisatör
Valsamverkanspartiet

Mer intressant:
Mp + Fi = sant
https://www.etc.se/inrikes/sent-valtekniskt-samarbete-mellan-fi-och-mp

Pamflett valet 2018 – Valsamverkanspartiet

Vi går till val under beteckningen Valsamverkanspartiet i valet 2018

Klicka på följande länkar för utskriftsvänlig pamflett i svartvitt pdf odt

Text i pamfletten:

VAL TILL RIKSDAGEN
Valsamverkanspartiet
En regnbågsallians för mer demokrati

Martin Gustavsson

Vi vill fördjupa och förnya demokratin genom
att hjälpa nya partier in i riksdagen genom en
allmän och bred valsamverkan.

Vi vill avskaffa 4%-spärren, eftersom det
fungerar utmärkt utan den i Nederländerna.

Vi vill hjälpa människor, som INTE är nöjda med
Riksdagens partier, att få en chans att påverka.

Vi vill att du röstar på en människa som du vill
ge inflytande, med chans att få det, hellre än
att rösta på något du INTE vill ha och få det.

Vi har god tid på oss eftersom
Valsamverkanspartiet har en ”öppen lista” som
stängs först två dagar innan valet. Välkommen!

https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/

MINNESLAPP FÖR KYLSKÅP I
HELA LANDET
XXXX-XXXXX