God Jul Birger – Din önskedröm – Alternativet de Gröna

Birger Schlaugs missnöje med politiken syns i bloggpost efter bloggpost, och eftersom jag tycker riktigt synd om Schlaug och alla andra som hade en dröm och att det är Julafton, och jag liksom är en liten magisk tomtenisse som känner till hans inre önskningar, så har jag därför idag beslutat mig för att ge Schlaug ett parti att rösta på.

Bild på magisk tomtenisse under magisk Debian-spiral och stjärnor

Partiet heter ”Alternativet de Gröna” och existerar från och med idag och börjar här och nu. Julafton 2018. Schlaugs önkedröm. Partiet kommer ge Schlaug, samt hans eget utvalda språkrör, mandat redan nästa Riksdagsval, kanske t.o.m. mandat redan i EU-valet, om Schlaug själv väljer att göra det här till en snackis som leder till en ketchup-effekt.

Förslag på logo och den nyttiga partiblomman Broccoli, som är djupt grön och smakar bäst som djupt grön. Källa: https://pixabay.com/en/purchasing-food-broccoli-raw-food-2064957/

Ett solidariskt och fritt samhälle där vi tar hand om varandra och den ekologiska hållbarheten. Hur ska vi kunna nå dit? Alla Dagens politiska partier har tyvärr fastnat i gamla system och ett agerande som inte leder till ekologisk hållbarhet. Vem vill förnya systemen? – Jo. Alternativet de Gröna.

De flesta talar om ”alla människors lika värde”, samtidigt som ojämlikheten ökar i Sverige, i Europa och i världen. Vem vill skapa mer lika värde på riktigt i Sverige, i Europa och i världen? Vem vill göra omställningen på ett ekologiskt hållbart sätt? – Jo. Alternativet de Gröna.

Alla talar om ”miljön” och ”utsläppen”, men samtidigt tillväxer förbränningen av uran och olja ur vår jord och allt fler konsumerar mer än förrut. De som säger sig vara emot detta har istället idag blivit alibin till populationsökningen, konsumtionsökningen, utsläppen och de radioaktiva katastroferna. Vem vill skapa en ny väg mot en värld som faktiskt funkar? – Jo. Alternativet de Gröna.

Nästan alla inom politiken anser att torka sker oftare och att översvämningarna och blir fler och fler i världen, och nästan all media pekar kontinuerligt på detta problem. Detta kan naturligtvis ha ett samband, men vem vill peka på de verkligt ekologiskt hållbara lösningarna? – Jo. Alternativet de Gröna.

Vem vill skapa de reella långsiktiga lösningarna på de samhällsproblem som får vår livsmiljö att svikta? Vem vill skapa en riktig beredskap? – Jo. Alternativet de Gröna.

Sverige står inför stora välfärds-problem och värderings-problem. De system, strukturer och normer, som på många sätt tjänat oss väl, är på väg att erodera. Vilket grönt parti vågar ta diskussionen om vilka system, strukturer och normer som är ok och vilka som inte är ok ur ett ekologiskt hållbart perspektiv? – Jo. Alternativet de Gröna.

Vilket parti kommer tala hövligt och sanningsenligt med alla andra människor. Vem kommer svara på människornas svåra frågor, utan att använda osanningar mot dem? Vem kommer vara öppen för människors olika känslor, förnuft och vem kommer verka för enhetlig samverkan mellan alla individer i vår demokrati, för att få med alla på realistiska balanserad lösningar? – Jo. Alternativet de Gröna.

Plötsliga klimatförändringar, global miljöbelastning, teknisk utveckling och befolkningsökning ställer oss inför utmaningar där partierna inte förmår ge rimliga svar eller lösningar, om de ens försöker. Istället lappar och lagar de på system och strukturer vars bäst-före-datum gått ut för länge sedan. Systemen blir därmed alltmer komplexa, byråkratiska och kontrollkrävande. Strukturerna alltmer sårbara. Vem vill förenkla och förtydliga? – Jo. Alternativet de Gröna.

De ekonomiska klyftorna ökar och en monopolkapitalistisk imperialistisk globalistisk planekonomi har vuxit fram som massmördar människor, dödar naturlig mångfald, manipulerar livet och försvårar för en fungerande ekologiskt hållbar lokal marknad i alla nationer i hela världen. Vem verkar för en balanserad kapitalism som tar ekologiskt och socialt ansvar? – Jo. Alternativet de Gröna.

De extrema marknadsliberalerna vill inte se att deras frihets-ivrande åt monopolkapitalet motverkar en nyttig marknad och en nyttig konkurens lokalt, samt motverkar en verklig frihet för både småföretagare och övriga medborgare. De vill inte se att dessa olika friheter står i motsats till varann. Vem skapar en frihetlig hållbar balans för alla? – Jo. Alternativet de Gröna.

Socialdemokraterna tycks inte inse att hög skatt på pensionärer, arbete och arbetstid motverkar såväl ett ekologiskt som ett socialt hållbart samhälle och vill heller inte att vi delar på jobben solidariskt, såsom de ville förr i tiden. Socialdemokraterna vill heller inte ta oss ut ur det EU-medlemskap som monopolkapitalet lurat på oss. Vem vill ta ekologiskt och socialt ansvar och ge medborgarna en ny folkomröstning om EU, så att vi sedan kan införa 30 timmars arbetsvecka samtidigt som alla garanterat får råd att äta ekologiskt? – Jo. Alternativet de Gröna.

Konservativa som förr var så måna om att bevara allting har numera tappat all känsla för att bevara det man förr ansåg vara en dygd, nämligen att värna det omanipulerade livet, naturen och biologisk mångfald. En korttänkt giftbesprutande enfald driver på en populations- och konsumtions-tillväxt som skapar metabol sjukdom och vars vinst går i fickorna på fåtalet. Vem vill skapa en giftfri, livsvänlig natur i mångfald, friskhet och balans? – Jo. Alternativet de Gröna.

Miljöpartiet de Gröna, vars ursprungliga idé faktiskt byggde på en kritisk analys av rådande ekonomiska system, har nu infiltrerats av systemets lojala försvarare och är på väg att överges av alla verkligt rödgröna människor. Vem ger de verkligt rödgröna ett ekologiskt hållbart alternativ? – Jo. Alternativet de Gröna.

När de demokratiska systemen förlorar allt mer respekt hos folket, eftersom folket får det sämre och då i panik proteströstar på det som makthavarna pekar ut som klandervärt, så är demokratin givetvis i fara, men vad ska folket göra när de känner att inget hjälper och ingen lyssnar på deras förtvivlan? Vem vill ge folket ett godtagbart rödgrönt alternativ? – Jo. Alternativet de Gröna.

Förståelse för hur systemen fungerar, samt att systemen kan påverkas av folket mer direkt, är grunden för att medborgarna ska känna respekt och tillit för demokratin. Vem myndigförklarar medborgarna, genom krav på ökade inslag av folkomröstningar, vilka gör demokratin levande och vem når ut till människorna? – Jo. Alternativet de Gröna.

Det saknas visioner om hur Sverige ska se ut i framtiden. Vem vill svara på hur vi ex. ska kunna gå från tillväxt- och konsumtionssamhälle till ett samhälle som utvecklas mentalt och utvecklar lösningar på de verkliga problem som mänskligheten står inför? – Jo. Alternativet de Gröna.

Vem vill utöka frihetsrummet för människor? Vem vill att samhället ska bli mer rättfärdigt. Vem vill göra en fredlig kulturrevolution på detta område? – Jo. Alternativet de Gröna.

Våra föreslagna reformer:

1. Man ska kunna leva på sin lön – Höj grundavdraget!

De första 120 000 kronorna man intjänar på arbete, inklusive pension och socialförsäkringar, ska vara skattefria och ska finansieras genom en reformerad skatteskala, ökande miljöskatter samt avveckling av de flesta andra avdrag – inklusive räntebidrag, reseavdrag, Rot, Rut och annat i Skatteverkets digra avdragskatalog. Reformen skulle såväl öka frihetsrummet för människor som bidra till en mer rättfärdig fördelning. Byråkrati, administration och sårbarhet skulle minska.

2. Minska näringslivets utanförskap – Ersätt arbetsgivaravgifter med produktionsskatt!

Arbetsgivaravgifterna, som är en avgift på arbete, finansierar trygghetssystemen: bland annat föräldraförsäkring, sjukförsäkring och ålderspensionen. Samtidigt vet vi att människans direkta arbete kommer att utgöra en allt mindre del av den totala ekonomin. Allt fler företag kommer därmed att beskattas allt mindre i relation till sin omsättning. Företagen hamnar i utanförskap – i så måtto att de kommer att bidra allt mindre till våra trygghetssystem.

Istället för ensidig beskattning av arbete bör produktionen beskattas likvärdigt oavsett om det är människa, robot eller hybrid som stått för den. Reformen säkrar finansiering av trygghetssystem och ger alla medborgare – och inte bara kapitalägare – del av de vinster som teknisk utveckling ger.

3. Sänk arbetstiden! – Dela solidariskt på framtidens jobb!

Den lagstadgade 40-timmarsveckan infördes för femtio år sedan – därefter har samhället utvecklats genom effektiviseringar, automatiseringar och robotisering. Enligt beräkningar kommer hälften av dagens jobb att försvinna inom 20 år. Nya kommer att ”skapas”, men inte alls lika många. Inte ens med mindre beskattning av arbetstid. Normalarbetstiden ska sänkas till 30 timmar i veckan. Övergångsfasen kan ske mjukt genom att övertidsersättning endast får tas ut för den tid som ligger över för vad som i dag uppfattas som heltid. Reformen ökar livskvaliteten för alla och styr mot andra än materiella värden.

4. Öka grundtrygghet och minska byråkratin! – Inför basinkomst!

Allt fler människor kommer att pendla mellan arbete, vidareutbildning och arbetslöshet. Redan växer ett prekariat fram med mycket otrygga förhållanden. Detta ska mötas med lagstiftning men också genom förändringar av trygghetssystem. Dessa har lappats och lagats, blivit allt mer komplexa och byråkratiska, dyrbara att administrera, i allt större ”behov” av kontroll.

Trygghetssystemet ska bli mer generellt. Försöken med medborgarlön/basinkomst i Finland och Holland ska följas och erfarenheter tas tillvara inför svensk omställning.

5. Minska privatbankernas utrymme! – Genomför en penningreform!

Riksbanken har ensamrätt att ge ut sedlar och mynt. Allt mer av den totala mängden ”pengar” är emellertid digitala. Dessa ”skapas” istället i banker när någon lånar. På Island utreds hur riksbanken ska kunna bli ensam utgivare även av digitala pengar. Detta ska följas noga och erfarenheter tas tillvara inför svensk debatt och beslut om en svensk penningreform som kan vara genomförd senast 2030.

6. Tydliga styrmedel för gynna miljön! – Höjd skatt på fossila bränslen blir första steget till basinkomst!

Ett tydligare system ska införas för att dels motivera varför miljöavgifter införs, dels styra över i önskvärd riktning. En rejält höjd skatt på fossila bränslen ska gå tillbaka till medborgarna som ett första steg på vägen mot basinkomst som är lika för alla. Fler exempel: Miljöavgifter inom jordbruket ska oavkortat gå tillbaka i form av arealbidrag. Avgift på kontor i urbana miljöer ska gå tillbaka i form av lokalstöd i glesbygd.

7. Från sårbart till robust samhälle! – Marknadstänkande ersätts av medborgarperspektiv!

ÖB har meddelat att militären bara kan skydda delar av landet i en vecka vid ett anfall. Så har det säkert varit länge. Det nya är emellertid att urbana miljöer inte klarar sin livsmedelsförsörjning mer än någon vecka vid en kris, att vattenförsörjningen är oändligt sårbar, att samhällets mest grundläggande system som elförsörjning och penningförmedling är alltmer sårbara. Det är hög tid att omforma system och strukturer så att de blir mer robusta. Marknadstänkandet ska ha ersatts av medborgarperspektiv.

8. Utred försvaret! – Säkerhetspolitik är större än försvarspolitik! – Fred och konfliktlösning ska prioriteras!

I teorin är alla överens om att säkerhetspolitik är större än försvarspolitik, men i praktisk politik handlar tyvärr debatten mest om
konfliktskapande mot Ryssland, samt militär upprustning tillsammans med Nato. Detta måste förändras! Offentliga medel för Sveriges militära utrikes-invasioner ska överföras till uppbyggande av internationellt arbetande sjukvårds- och räddningsteam, samtidigt som Sverige fokuserar alltmer på konfliktlösning och medlarskap.

Världen lider inte brist på vapen och militärer, men på läkemedel och sjukvårdspersonal. I en utredning, såväl nationellt som
internationellt förankrad, bör vi klargöra hur det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld skulle påverkas om Sverige antingen stärker ett nationellt defensivt försvar, eller avvecklar fler delar av det militära försvaret. Med utredningen och en saklig debatt som grund bör en folkomröstning hållas om vilken väg Sverige bör ta.

9. Kapitalismen har gått över styr! – Vi behöver mer av socialekologisk blandekonomi!

Planekonomierna havererade av en rad skäl. Många hoppades att en kapitalism med mänskligt ansikte skulle växa fram. Men
någonstans gick det snett. Marknaden tilläts ta över alltför mycket. Elnät privatiserades, offentligt ägd infrastruktur såldes ut, offentligt bostadsbestånd likaså, idén att mångfald inte kan uppnås utan vinstsyfte lobbades igenom.

Detta måste brytas. En bättre balans, med sociala och ekologiska förtecken, ska skapas. En socialekologisk blandekonomi ska växa fram. Ekonomin ska utformas så att system och strukturer inte blir beroende av ekonomisk tillväxt.

10. För att inte förstöra för Miljöpartiet de Gröna, vilket inte vore trevligt eller fredligt, så erbjuder Alternativet de Gröna en valsamverkan via Valsamverkanspartiet. Gröna väljare finns nämligen i alla möjliga olika gröna nyanser och ska själva få fälla sitt eget gröna omdöme om hur vi bäst åstadkommer en grönare värld, demokratiskt, hövligt och utan att sätta krokben för varann! För att inte Birger Schlaugs nya gröna parti ska förändras till oigenkännlighet, under Schlaugs livstid, så gör vi honom till permanent styrelsemedlem i en styrelse som han har veto i och som har intentionen om förändringar av partiet i stor konsensus.

Bild på magisk tomtenisse under magisk Debian-spiral och stjärnorSlutligen

Det här är var några reformer som Alternativet de Gröna ser som grundbultar. Det handlar om att förena frihet med solidaritet, välfärd med ekologisk hållbarhet, personligt ansvar med grundläggande generell trygghet och allvarligt menade steg för att ”hela landet ska leva”.

Det handlar om att bygga samhället på idén om största möjliga frihet för alla människor inom vår gemensamma kultur och vårt gemensamma vardagsliv, vilket kan bli ett syskonskap människor emellan, med rättfärdig fördelning i ekonomin och absolut jämställdhet inom rättssystemet.

Dagens system har gått över styr. Ekonomismen, och dess jakt på tillväxt, hotar planetära processer och grundläggande mänskliga krav på anständighet. Behovet av en fredlig kulturrevolution på det här området har sällan varit så stor som idag.

Men dagens Riksdagspartier tycks vare sig vilja eller ha modet att stå för förändring. Därmed blir de en del av problemet. Inte ”bara” för att de skapar en sämre framtid, utan också för att deras visionslöshet leder till att SD framstår som det enda nytänkande partiet, trots att de kramar de extrema marknadsliberala systemen lika mycket som alla andra.

—-

Alternativet de gröna har skapats som ett svar på Birger Schlaugs önskan om ett nytt grönt parti och är tänkt att återskapa det ekologiskt hållbara, samt den folkliga populariteten för den gröna rörelsen, samt för att ge folket möjligheten att rösta fram ett alternativ som är mer trovärdigt rödgrönt.

Schlaug måste enbart starta den WordPress-blogg som ska utgöra grunden, under ex. under namnet ”alt-gr.org” eller liknande. Tomtenissar som jag kommer garanterat hjälpa till att administrera den om han vill det, men det ska vara WordPress som är GPL och rekommenderas av FSF! Richard Stallman kan förklara varför, om minsta tveksamhet finns på den punkten.

Inspirationskälla:
http://schlaug.blogspot.com/2016/07/atervinn-miljopartiet.html

Mer intressant:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KvlL4X/schlaug-totalsagar-miljopartiets-sprakror
https://pierreringborg.blogspot.com/2017/05/miljopartiet-borde-slopa-beteckningen.html

Fler gröna människor med bloggar:
https://corneliadahlberg.wordpress.com/2018/11/04/varfor-vill-big-food-ha-gmo/
https://kinarummet.wordpress.com/2018/12/07/godisautomaten-som-levererar-elbilar/
https://twogreenspirits.wordpress.com/2018/05/03/planetens-hallbara-granser-del-3-biologisk-mangfald/
https://www.8dagar.com/2018/12/den-vidriga-stanken-fran.html

Annonser

Tid saknas för valsamverkan mellan Fi och MP

Carl Granklint Rask och Karl Holmberg påpekar det uppenbara i sin artikel i SVD, d.v.s. att Miljöpartiet och Feministiskt initiativ borde vara motiverade att valsamverka under ett gemensamt namn, men jag tror inte att de kommer ha tid och jag talar av egen erfarenhet, samt vet hur de kan motiveras till detta i framtiden.

Jag själv är en f.d. miljöpartist som alltid rekommenderas att jag ska rösta på Fi i valkompasserna. Jag är en av medgrundarna av Direktdemokraterna och har även deltagit i Gröna partiet. Samtalet om valsamverkan är ett återkommande samtal i små partier. Valsamverkan är verkligen intelligent och verkligen demokrati i ordets rätta bemärkelse, men det är MYCKET sent påtänkt av Rask och Holmberg, med tanke på att en valsamverkan, enligt min mening, kräver interndemokratiska beslut inom partierna i mycket god tid, men även en gemensam valsedel som ska tas fram, rangordnas demokratiskt och tryckas. Det är dessutom en pedagogisk uppgift att förklara för människor i partierna och i samhället hur detta ska fungera.

Valsamverkan är inte enbart rent taktiskt intelligent, men det ökar människors påverkanskraft på demokratin och har även en annan fördel. I Holland har man exempelvis inte någon spärr och i Holland har man heller inga problem att bilda majoritetsregeringar, medan länder som Sverige och Tyskland som har spärrar kämpar hårt för att få ihop majoriteter, något som förlamar både svensk och tysk politik.

Jag tror att motivationen för ett ömsesidigt samarbete måste grundläggas mycket tidigt av de som startar partier, samt måste  låsas i partiets stadgar med motiveringen att det gynnar partiets, medlemmarnas och de röstandes intresse av att ta mandat i riksdagsvalet, för när man väl sitter i ett parti med många olika viljor så blir lätt sådana här förändringar tungrodda, och det är därför valsamverkan  kräver den tid som saknas i en valspurt.

Om valsamverkan inleds mellan Fi och MP efter valet bör det helst ske direkt efter valet 2018, inför kommande val 2022. Tills dess att detta sker så kan jag enbart uppmana människor i Fi att rösta på Valsamverkanspartiet och berätta detta för de andra medlemmarna i  Miljöpartiet och Fi! Allt annat tycks mig vara en bortkastad röst för Fi. Sätt ned foten och skicka en tydlig signal i valet till alla de som gång på gång envisas med att krossa era jämställdhets-drömmar genom dålig samarbetsförmåga!

Martin Gustavsson
Politisk organisatör
Valsamverkanspartiet

Mer intressant:
Mp + Fi = sant
https://www.etc.se/inrikes/sent-valtekniskt-samarbete-mellan-fi-och-mp

Så kan du och dina partivänner motivera ert eget parti till valsamverkan

Idag ligger många partier enligt opinionsmätningar farligt nära eller under 4%-spärren och många väljare tvekar därför att rösta på dem. Partierna jag främst tänker på är Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ, men även Liberalerna och Miljöpartiet ligger farligt nära 4%-spärren.

Människor vill ju gärna att deras röster ska påverka mandatfördelningen mellan blocken i riksdagen. Så vad kan du då göra om du stöder eller är med i ett mini-parti som kämpar mot 4%-spärren om du vill motivera ditt eget parti till valsamverkan?

1. Ta upp saken i ditt mini-parti. Den här bloggen är full med goda argument för valsamverkan. Använd argumenten för valsamverkan i ditt parti. Var noga med att slå hål på de falska motargumenten som kommer komma från okunniga människor som tycker en massa saker utan att först undersöka dem!

2. Gå samman med de som är intelligenta nog att förstå argumenten för valsamverkan och som inte lider av hybris, men har en normal verklighetsuppfattning.

3. Stå på er! Var ärliga. Era röster är viktiga. Sätt press på ert parti! Berätta för ert mini-parti att ni enbart kommer rösta på partiet om partiet valsamverkar via Valsamverkanspartiet och varför.

4. Berätta för ert mini-parti att det är så viktigt för er att de lyckas i valet, att era röster kommer ligga och vänta på dem hos Valsamverkanspartiet tills de tar rätt beslut och därigenom garanterar alla medlemmarna, samt alla andra som stöder partiet, att deras röster kommer ge mandat.

5. Gör verklighet av ert hot! Rösta tillsammans på Valsamverkanspartiet! Ta gärna foton på era valsedlar och visa dem för oss och ert parti efter valet, särskilt om de kom under 4%! Gör det direkt efter valet, eftersom i ögonblicket då verkligheten stuckit hål på hybrisen, så är partimedlemmarna oftast allra mest självkritiska och öppna för framtida strategiskt korrekta beslut.

Kritik – Feministiskt Initiativs enväldiga partistyrelse krossar valsamverkan i valet 2018

Jag är besviken på Feministiskt Initiativs styrelse och samtidigt uppriktigt förvånad, inte på ett sent svar, för frågorna tål ändå att utreda och tänka på för varje ledarskap och deras medlemmar, men jag är besviken på att Feministiskt initiativ helt tydligt INTE gjort det alls och därför inte heller lyckats svara på alla frågorna

Först mina frågor som skickades till Feministiskt Initiativ den 11 oktober 2017: (Här i bloggposten har jag lagt till länkar, bilder och rättat små fel i texten, men utan att ändra betydelsen)

Hej kära ledamöter i styrelsen!

Jag ser att Gudrun Schyman återigen är partiledare. Det gläder mig. Jag anser att hon är oerhört bra i den rollen.


Jag ser även att er styrelse är mångfacetterad med kvinnor, män, svenska och utländska efternamn. Det tycker jag ser bra ut.

Kortfattat om mig om det intresserar er:

Jag har alltid varit för mer jämställdhet i samhället och även arbetat för det i politiken och i mina relationer, förutom att jag är socialist är jag även för ekologi så att kvinnor och barn inte får i sig fler gifter, (till skillnad från miljöminister Karolina Skog från Miljöpartiet verkar gilla Monsantos Roundup i vår mat, enligt Schlaug.)

Jag är också nationell, men mer likt Olof Palme, en man som hjälpte många folk i världen till lokal frigörelse från imperialismen (idag även kallad globalismen) som skadat och dödat så många oskyldiga människor och skapat både riktiga flyktingar och migration för ett bättre liv.

Jag är också för alla folks rätt till fredlig existens i världen och jag är för möten med olika kulturer och har själv rest mycket till andra länder för att just uppleva andra kulturer. Jag har även varit ihop med en kvinna från Chile.

Till saken:

Jag vill hjälpa Fi att hjälpa sina medlemmar och vår demokrati. Det kan vara helt avgörande för FI och för Sverige vilken väg Fi väljer att gå i valet denna gång, även för många andra partier. Jag är inte säker på att FI och även andra mindre partier skulle klara ännu ett misslyckande och personligen skulle jag tycka det skulle vara jättesynd för vår demokrati.

Genom olika opinionsundersökningar ser jag att FI nu endast ligger någonstans mellan 1,5% och 3,0%. https://val.digital/Party-FI/ mot vid valdagen 2014 då Fi låg på 3,5%. Så låt mig ställa några helt avgörande frågor till er:

1. Anser ni att 4%-spärren som skapades 1971 är en form av diskriminering mot Fi och andra nya demokratiska initiativ?

2. Anser ni att 4% spärren ansvarig för att Fi så orättvist fick noll mandat i riksdagen 2014?

3. Anser ni att Fi borde ha fått motsvarande mängd representanter som antalet som röstade på FI?

4. Feministiskt initiativ är en demokratirörelse som länge kämpat mot den odemokratiska 4%-spärren som förhindrat Feministiskt initiativs inflytande i riksdagen. Vill ni avskaffa 4%-spärren genom att valsamverka?

5. Feministiskt initiativ är ett kärleksfullt parti som förtjänar mandat efter denna långa kamp. Är denna kärlek är så gränslös och respektfull att den gärna hjälper även andra partier in i riksdagen?

6. Jag vet att Gudrun varit positiv till valsamverkan förut. Hur ser Gudrun på valsamverkan idag och hur ser ni andra på det?

7. Känner Gudrun, som presterade otroligt bra i förra valet, att hon kommer kunna prestera ännu bättre detta val? Varför? Svara ärligt och realistiskt Gudrun!

8. Vilka logiska argument och motargument om valsamverkan finns det i Fi?

9. Hur tas ett beslut i frågan om valsamverkan? Genom objektiv deliberativ diskussion tills konsensus är uppnådd? Snabbt av partistyrelsen eller av väl informerade medlemmar?

10. Hur skulle ni se på 4%-spärren om Fi får lägre resultat än 3,5% i nästa val?

11. Vad skulle ni ha att förlora på att ex. få in tio representanter istället för noll?

12. Vad skulle ni ha att vinna på en valsamverkan?

13. Tänker ni genomföra en informerande objektiv enkät till medlemmarna i den här frågan om fördelar och nackdelar där de kan återkomma med feedback till er eller är detta ett beslut för enbart partistyrelsen?

Kärleksfulla hälsningar
Martin Gustavsson
Politisk organisatör
Valsamverkanspartiet
https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/2014/12/19/vad-ar-en-regnbagsallians-och-varfor-finns-det-valallianser-valforbund-eller-valtekniska-samverkansinitiativ/

Gita Nabavis svar för partistyrelsen (Gudrun Schyman, Maria Pettersson, Gita Nabavi, Maria Mårsell, Tove Adlerberth, Rasmus Åkesson, Soraya Post, Stina Svensson, Alejandra Gomez Lozano, Rojan Karakaya, Carmen Blanco Valer) i Feministiskt initiativ:

Hej Martin!

Tack för ditt fina brev och ledsen för att du har fått vänta så länge på svar.

Vi ser också att det är viktigt att det finns ett parti som F! i Sveriges riksdag, som vitaliserar demokratin genom att föra in en ny dimension i svensk politk och vi ser positivt på våra chanser att ta plats i fler parlamentariska rum, inklusive riksdagen, 2018.

Beslutet gällande valsamverkan tas av partistyrelsen, som är högsta beslutande organ mellan kongresser, men det har inte varit aktuellt att fatta beslut om att ingå valsamverkan.

Jag kan tyvärr inte uttala mig om vår hållning om 4%-spärren då detta inte hanteras i vår antagna politik. Det är viktigt att demokratin hålls levande av olika demokratirörelser; aktivism och engagemang är en förutsättning för att demokratin utvecklas. Det är dock svårt att till fullo förstå vad det skulle innebära att förändra 4%-spärren utan att utreda konsekvenserna.

Jag hoppas att detta har besvarat dina frågor baserat på det vi vet i nuläget.

Vänligen,
Gita Nabavi
för partistyrelsen

Jag är besviken på Feministiskt Initiativs styrelse och samtidigt uppriktigt förvånad, inte på ett sent svar, för frågorna tål ändå att utreda och tänka på för varje ledarskap och deras medlemmar, men jag är besviken på att Feministiskt initiativ helt tydligt INTE gjort det alls och därför inte heller lyckats svara på alla frågorna

Som en person som egentligen gillar Feministiskt initiativ på många officiella punkter om jämställdhet och direktdemokrati så är jag även besviken på hur Feministiskt Initiativs styrelse kör över sina egna medlemmar i en så avgörande fråga för hela partiets förmåga att komma in i riksdagen.

Det är samtidigt ordentligt löjeväckande att partistyrelsen, i nästa andetag motsägelsefullt nog, anger att demokrati ÄR viktigt, men tydligen INTE i det här viktiga fallet.


-Va? Är det verkligen sant?

Jo. Det verkar inte bättre. Jag noterar dessutom att Feministiskt Initiativs styrelse inte ens sökt upp någonting alls på nätet i frågan om konsekvenser och därför ex. INTE känner till hur Nederländerna fungerar:

”Det finns ingen spärr för hur stort ett parti måste vara i procentenheter för att få en plats i parlamentet; omkring 60 000 röster eller 0,67 procent brukar räcka för en parlamentsplats”

Märk väl att Nederländerna med 0%-spärr idag har en majoritetsregering, till skillnad från Sverige med 4%-spärr. Således hänger inte förmågan till majoritetsregering på spärregler, men på förmågan till konstruktiv samarbetsförmåga, positiv kompromissvilja och respekt för folkets vilja, något jag vill kalla för intelligens.

Jag noterar även att Feministiskt Initiativs styrelse heller INTE känner till att vårt skandinaviska grannland Danmark har en 2%-spärr och att även det landet, till skillnad från Sverige, har en majoritetsregering, även om den sorgligt nog råkar vara blå, men det hänger knappast på spärreglerna, men på EU-medlemskapets och Monopolkapitalets förmåga att förtrycka länder där skatten går till välfärd för barn, gamla, kvinnor och män som skadats av tunga arbeten.

Dansk Folkeparti som påminner om Sverigedemokraterna, vilket helt tydligt är en av FI:s borgerliga huvudfiender, är naturligtvis, precis likt SD i Sverige,  helt opåverkade av ens en 8%-spärr, till skillnad från FI och andra mer jämställda partier som ex. Miljöpartiet, Vetenskapliga partiet, Jämställda partiet och Kommunistiska partiet.

Det är därför förvånande och sorgligt att Feministiskt Initiativ återigen valt att utgöra en ”kontrollerad opposition” mot Vänsterpartiet, till förmån för det borgerliga Sverigedemokraterna, inkl. till förmån för de ofta realpolitiskt kvinnofientliga borgerliga partierna, där även S och MP idag kan innefattas när de röstar kvinnofientligt och människofientligt på punkt efter punkt.

Mer åsikter om 4%-spärren:
https://www.flashback.org/t2153254
http://www.etc.se/ledare/darfor-rostar-jag-inte-pa-fi